پیام مدیریت

فضاي کسب و کار کنوني تفاوت هاي بسياري با گذشته دارد و رقابت در آن نقش ويژه اي پيدا کرده است، در اين فضا، بدون شک مهمترين عامل متمايز کننده بين رقبا پس از کيفيت، زمان و هزينه ارائه کالا و يا خدمات ارزش افزوده است، ارزش افزوده اي که از طريق ايجاد يک ارتباط پايدار و مستمر با مشتري پديد مي آيد.